Home » หมอผีไซเบอร์ by อาริตา
หมอผีไซเบอร์ อาริตา

หมอผีไซเบอร์

อาริตา

Published 2013
ISBN :
Paperback
472 pages
Enter the sum

 About the Book 

เมือเดกหนุมอยาง คาถา รมบุญ ลุกขึนมาเปนอริกับภูติผีปฏิบัติการไลลาจึงเกิดขึนอยางแทจริงโดยมี คุณนี หรือ แมตานี ผีสาวทีหยุดอายุไวแค 25 รวมดวยชวยกันและยังมี พรายสายธาร ขึนมาจากวังพรายมารวมขบวนการหมอผีอยางสนุกสนาน ครืนเครงไหนๆ จะตองปราบผีเปนอาชีพแลวคาถารูวMoreเมื่อเด็กหนุ่มอย่าง คาถา ร่มบุญ ลุกขึ้นมาเป็นอริกับภูติผีปฏิบัติการไล่ล่าจึงเกิดขึ้นอย่างแท้จริงโดยมี คุณนี หรือ แม่ตานี ผีสาวที่หยุดอายุไว้แค่ 25 ร่วมด้วยช่วยกันและยังมี พรายสายธาร ขึ้นมาจากวังพรายมาร่วมขบวนการหมอผีอย่างสนุกสนาน ครื้นเครงไหนๆ จะต้องปราบผีเป็นอาชีพแล้วคาถารู้ว่าไม่อาจใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ได้อีกการไล่ล่าปราบผี จับผี จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยไม่ว่าจะยันต์ดิจิตอล สเปรย์น้ำมนต์ชาเขียวหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ระเบิดกล้วย และอีกสารพัดสนุกสนาน ครื้นเครง เฮฮา กับการปราบผีกับหมอผีไซเบอร์กันเล้ย